Bygglov

Behövs ett bygglov eller räcker det med en anmälan? 

Många sammanfallande faktorer avgör som typ av fastighet, om det är planlagt område och arbetets karaktär och omfattning. Kontrollera alltid hos kommunen om ditt projekt behöver bygglov eller bygganmälan.

Nybyggnad och tillbyggnad kräver som huvudregel bygglov.

Förutom ansökan med situationsplan och huvudritningar krävs även att en kontrollansvarig, KA, utses. Den ska vara fristående, certifierad och registrerad hos Boverket och ska se till att alla nödvändiga kontroller sker och att bygglagstiftningen följs. För mindre omfattande projekt kan du även ansöka om att vara kontrollansvarig själv. Om du bygger ett Attefallshus med endast bygganmälan behöver du fortfarande skicka in situationsplan, fasadritning, planritning och sektionsritning.  

Vid renovering kan även små förändringar som utseende på fasad eller material på taket kräva bygglov i detaljplanerat område. Normalt behövs inget bygglov för att göra invändiga förändringar. Undantaget är om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning, om de bärande delarna berörs, eller om du vill göra stora förändringar av vatten- och avloppsledningar.  

När behöver du rivningslov eller rivningsanmälan? 

Inom detaljplanerat område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Det kräver därför både rivningslov och bygglov. 
Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område så behöver du i stället göra en rivningsanmälan. Det räcker också med en anmälan om du ska riva en komplementbyggnad, till exempel en friggebod, eller om byggnaden uppfördes under en tid när det inte krävdes bygglov. Hos boverket hittar du mer information 

Längre handläggningstider inför sommaren 

Tänk på att vara ute i god tid då handläggningstiden kan variera beroende på säsong. Läs på din kommuns hemsida och ta kontakt med en handläggare för besked om vad som gäller för just ditt byggprojekt.  

Tips & Råd