Arbetsträning

Varför behövs individanpassad arbetsträning?


Om du jobbar på arbetsförmedlingen vet du vilka stora utmaningar som väntar den som har avtjänat sitt straff och har en beroendesjukdom. Du vet också att gamla lösningar sällan ger nya resultat. 


Det handlar inte bara om att lyckas slutföra studier eller att få ett arbete.
​​​​​​​Det handlar också om att kunna bli långsiktigt hållbar för att behålla ett arbete. 

 
Det optimala vore snabba standardiserade insatser som passar alla. Av erfarenhet vet vi att verkligheten ser annorlunda ut. För den som är motiverad till förändring och vill öka sin anställningsbarhet behövs en individanpassad lösning som matchar alla grundläggande behov. För att lyckas är det ofta avgörande för personen att få komma bort från hemkommunen till en ny ort. Därför har vi tagit fram ett program som är speciellt anpassad till vår målgrupp. 

Fördelen med arbetsträning på ett socialt byggföretag

En av de stora fördelarna med att arbetsträna på Rivstart är att du kommer till en mindre familjär arbetsgrupp som har gått vägen före och brinner för att stödja dig framåt. Flera av dina arbetskamrater kommer från liknande bakgrunder och har lyckats bygga upp sin tillvaro. Du känner en större tillit när råden kommer från andras egna framgångar och du får en egen upplevelse av att nya val är möjliga även för dig. Ett positivt grupptryck skapas som blir en extra resurs och inspiration under arbetsdagen. ADHD är överrepresenterat i vår målgrupp och då underlättar det även att få komma till en mindre arbetsgrupp. 

Ansökan och noggrann matchning 

I vår ansökningsprocess gör vi först en noggrann bakgrundskontroll och en matchning mellan personens behov och det vi erbjuder. 100% nykterhet krävs naturligtvis och man ska ha förutsättningar för ett fysiskt arbete. Om vi anser att personen är lämplig att komma till Rivstart ansöker han till Arbetsförmedlingen som fattar beslut om personen är redo för en arbetsträning hos oss.  

Genomförandet 

Med arbetshandledning får deltagaren prova på förekommande arbetsmoment inom bygg. Inom ramarna för pågående bygguppdrag anpassas uppgifterna så långt som möjligt utan krav på produktivitet. Dock finns krav på ett aktivt deltagande utifrån förmåga. Förutom fysiskt kroppsarbete och byggkunskaper innebär det också träning i arbetsrutiner och arbetstakt, samspel med arbetskamrater och att omsätta instruktioner till handling. Träning i att öka säkerhetsmedvetenheten och konsekvenstänk i de olika momenten, att använda rätt skyddsutrustning och skyddskläder.  

Utvärdering och rapportering 

De två första veckorna är en prova-på-tid. Därefter utvärderas om insatsen även är en matchning i praktiken för båda parter och ett beslut tas om personen ska stanna kvar. Rapportering och skriftliga utvärderingar sker efter behov och överenskommelse. Deltagaren få då också återkoppling på vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Vid dessa tillfällen har deltagaren även möjlighet att utvärdera arbetsträningen och Rivstarts handledning. Vi ser återkopplingen som värdefull för att utveckla arbetsträningen så att den motsvarar deltagarens behov och för att säkerställa att Arbetsförmedlingens krav uppfylls. 

Arbetsträning parallellt med stödboende är en möjlighet 

Om arbetsförmedlingen beslutar att klienten anses vara redo att skivas in i Afs program för en arbetsträning är det fullt möjligt att det samtidigt sker en insats från kommunen. Det skapas ett stort mervärde när deltagaren parallellt med arbetsträningen även får handledning för att bli så självständig som möjligt i Aktiviteter i Dagliga Livet.  


Varför behövs stöd i ADL parallellt med arbetsträningen?  

Rivstart har skräddarsytt ett deltagarprogram utifrån de behov som den här målgruppen har. Det innebär att kommunen kan bevilja stödinsatser för att personen även ska få träning och stöd i alla rutiner utanför arbetet som också måste fungera för att öka självständighet och upprätthålla långsiktig självförsörjning.
 
Av erfarenhet ser vi att många behöver komma bort från hemkommunen och det gamla umgänget för att lyckas grundlägga nya rutiner och kontakter. En del behöver fortsatt kortare eller längre former av boendestöd även efter insatsen hos Rivstart för att upprätthålla fungerande vardagsrutiner. När det finns både beroendesjukdom och NPF-utmaningar som symtom på ADHD är det inte rimligt att anta att problematiken går att rehabilitera bort under en kortare tid innan en arbetsträning.  

Samordning och framförhållning  

För att skapa mer gynnsamma och rimliga förutsättningar behövs en samordnad planering som ser till helheten och de långsiktiga behoven hos individen. Det kan vara avgörande att det finns en framförhållning som undviker tidsglapp med risk för sysslolöshet, eller undviker återvändande till hemkommunen mellan olika insatser. När behoven möts och personens resurser ökar, både i arbets- och privatlivet, blir självständigheten mer hållbar över tid. Vi uppmuntrar och bjuder in till samordningsmöten med alla involverade parter när behov finns. Inte minst inför planeringen av vad som ska hända efter Rivstart. Några av våra deltagare har gått vidare till utbildningar inom bygg. 

Lättillgänglig info och uppföljning aktiverar och motiverar 

I de fall en klient inte bedöms vara redo för en inskrivning i program är det viktigt att personen får en skriftlig motivering som beskriver vilka krav de förväntas uppfylla. En tidpunkt för uppföljning när de kan ansöka igen gör uppgiften konkret och gör det möjligt att planera utan att det uppstår ett riskfyllt glapp.  

Rivstart är ett Arbetsintegrerande Socialt Företag, ASF

Vi som jobbar på Rivstart brinner för att alla ska få en ärlig chans. Vi tror på att människans inneboende potential kan utvecklas under rimliga förutsättningar. Socialt entreprenörskap utifrån gräsrotserfarenhet med nya lösningar på gamla problem är lönsamt för både samhället och individen. I vår verksamhet arbetar vi för att uppfylla flera av de globala målen i Agenda 2030. Rivstart har kollektivavtal och ansvarsförsäkringar. Vi har sedan starten upparbetat ett gott samarbete i flera kommuner och vi förmedlar gärna kontakt med någon av dina kollegor för referenser.
Här kan du läsa mer om oss.  

Sociala tjänster

Kontakt för arbetsträning

​​​​​​​Välkommen med dina frågor och intresseanmälan till oss. Här kan du också beställa fler tryckta foldrar.

Vårt samhällsengagemang bidrar till de globala målen